شرایط استفاده از خدمات

    شرایط استفاده از خدمات

    استفاده از بخش دانلود سایت به منزله قبول شرایط زیر است:

    ۱) هر آموزش ، صرفا مختص استفاده پرسنل شرکت کهرباگستر می باشد و فرد دریافت کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.

    ۲) کلیه مسئولیت های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است و شرکت کهرباگستر مسئولیتی در این خصوص ندارد.
    .